To rent - Te huur - - in Bilthoven - De Bilt
Office and warehouse - Kantoor met magazijn -
250 m2 - 5 km. from Center of Utrecht - 40 km. from Amsterdam - € 2.800, per month - near Head office of Rabobank
Tel. +31 30 228 56 56; e-mail: rus_net@rusnet.nl
VIP of Rusnet

RusNet

 www.rusnet.nl Russian versionEnglish version Agenda | Links | Russian CCI  

  Vrijdag, 23.10.2020
VIP Rubricator
www.rusnet.nl als startpagina makenToevoegen aan het geselecteerdeinfo@rusnet.nlZoeken in het web
tramp
VIP-Bedrijven
VIP van Rusnet
Rusnet Partners
Nieuws
Encyclopedie
Contact
Weet U, dat
 Weet U, dat
Wij hebben een elektronische encyclopedie over Rusland...

  RusNet :: Encyclopedie :: R  

Rusland in cijfers en feiten

PrintversiePrintversie

 
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z 

Korte omschrijving:
Naam:Russische Federatie
Internationale afkorting:RUS
Oppervlakte:7.075.400 km2 (411 x Nederland)
Hoogste punt:

Elbrus (5.642 m)

Aantal inwoners:146,8 miljoen (schatting juni 1998)
Bevolkingsdichtheid:8,6 inw./km2
Bevolkingsgroei:-0,31 procent per jaar (schatting 1998)
De officiele taal:Russisch, andere talen: talen van de bevolkingsgroepen daarnaast telde Rusland nog ca. 100 talen.
Staatsvorm:bondsrepubliek (21 autonome republieken sinds 1991)
Hoofdstad:Moskou
Regeringszetel:Moskou, Kremlin
Bestuurlijke indeling:89 territoriale eenheden (onder de overkoepelende federatie):
 • 21 republieken,
 • 1 autonoom gebied,
 • 10 autonome districten,
 • 6 streken,
 • 49 gebieden
 • en 2 steden van landelijke betekenis: Moskou en Sint-Petersburg
Nationale feestdagen:
Munteenheid:roebel
Tijdzone:+ 2 tot + 11 U. t.o.v. MET
Godsdienst:

Een aanzienlijk deel van de bevolking is atheistisch.

Lid van:
Belangrijke steden:
Bevolking
Het moeilijke leven dat het gevolg is van het harde klimaat, veel milieuvervuiling en de beroerde economische situatie van de afgelopen jaren hebben geleid tot een krimpend bevolkingsaantal met een groot verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen. In 1999 nam de bevolking met 0,33 procent af. De gemiddelde levensverwachting is 65,1 jaar. Voor vrouwen is die 71,7 jaar en voor mannen slechts 58,8 jaar.
Bevolkingsopbouw (1998):
0-19 jaar27,5 procent
20-69 jaar64,9 procent
70 jaar en ouder7,6 procent
bron: Goskomstat
76 % van de bevolking woont in de steden. Sinds het begin van de jaren '90 is een sterke terugtocht van Russen waar te nemen. Ze verlaten vooral de crisisgebieden van naburige landen Tadzjikistan, Georgi, Azerbeidzjan.

Rusland bestaat uit 60 a 70 volkeren en ongeveer 100 volksstammen. 76 % van de bevolking woont in de steden.

Voornaamste steden en aantal inwoners in miljoenen (1998):
Moskou (hoofdstad) 8,6
St. Petersburg 4,8
Nizjnij Novgorod1,4
Novosibirsk1,4
Jekatarinaburg1,3
bron: EIU
De Russische Federatie telt meer dan 120 verschillende nationaliteiten en etnische groeperingen.
Etnische groepen:
 • 81,5 % Russen,
 • 3,8 % Tataren,
 • 3,0 % Oekrainers
 • 1,2% Tsjuwaschen
 • 0,9 % Baschkiren,
 • 0,9 % Wit-Russen.
 • 0,8 % Duitsers en leden van Ca. 100 andere volkeren
Rusland heeft een lage bevolkingsdichtheid. Van de grootste landen heeft alleen Canada een lagere bevolkingsdichtheid. Qua oppervlakte is Rusland het grootste land ter wereld, qua bevolkingsaantal komt Rusland op de zesde plaats. De meerderheid van de bevolking woont in het westelijke gedeelte van Rusland. Van de Russische bevolking woont 73 procent in de steden, maar dit percentage verschilt sterk per regio: in Centraal Rusland woont maar liefst 83 procent van de bevolking in de steden, in de Noord-Kaukasus is dat maar 57 procent. De natuurlijke bevolkingsgroei is negatief, dat wil zeggen dat het sterftecijfer boven het geboortecijfer ligt. Deze negatieve groei wordt nog enigszins gecompenseerd door de instroom van Russen vanuit de voormalige Sovjetrepublieken: vanaf 1995 zijn zo'n twee miljoen Russen teruggekeerd. De gemiddelde levensverwachting van mannen is 61 jaar en die van vrouwen 73 jaar. Dit relatief grote verschil heeft geleid tot een vrouwenoverschot (53 procent vrouwen tegenover 47 procent mannen). Overmatig gebruik van (kwalitatief slechte) alcohol en (daaraan gerelateerde) verkeersongevallen zijn belangrijke oorzaken van de lage levensverwachting voor de mannen. De verwachtingen voor de toekomst zijn dat de bevolking nog verder in aantal zal afnemen.

Naast het Russisch, de officile taal, worden er in de Russische Federatie meer dan 140 verschillende talen en dialecten gesproken.

Door de uiteenlopende samenstelling van de bevolking zijn er ook vele verschillende godsdiensten. De meeste Russen behoren tot de Russisch-orthodoxe kerk. Grote groeperingen van de bevolking belijden andere godsdiensten, zoals de islam, het boeddhisme, het joodse geloof, het rooms-katholicisme en het protestantisme.

Politiek systeem:
Rusland wordt bestuurd door een Tweekamerparlement, "Federale bijeenkomst" bestaande uit de Duma (450 afgevaardigden, voor de helft volgens de verhouding en meerderheids verkiezingsrecht verkozen) en de Federatieraad (hoger huis, 178 afgevaardigden).

Staatshoofd is sinds 2000 - de waarnemende president van de Russische Federatie Vladimir V. Poetin.

Sinds 1996 was premier Viktor Tsjernomyrdin regeringsleider, daarna Sergei Kirienko en na crisis, in het jaar 1998, was Evgeni Primakov premier - minister, van mei tot 09.08.1999 Sergei Stepasjin en sinds 16.08.1999 is Vladimir Putin de voorzitter van de Ministerieraad.

De nieuwe presidentsverkiezingen - vinden plaats op 26.03.2000.

President

Op 26 maart 2000 verruilde Poetin zijn status van waarnemend president voor de status van president van de Russische Federatie, met een looptijd van vier jaar. Zijn voorganger, Jeltsin, was in 1996 de eerste democratisch gekozen president van Rusland. Daarvr vervulde Jeltsin ook al de functie van president, maar zijn positie vloeide voort uit het voormalige sovjet-systeem. Sinds december 1993 is een nieuwe grondwet van kracht, die de grondwet van 1978 vervangt. De grondwet onderscheidt een wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht, die onafhankelijk van elkaar zijn.

De president krijgt in de Grondwet uitgebreide bevoegdheden toegekend. Hij staat aan het hoofd van het leger, is voorzitter van de veiligheidsraad en draagt de verantwoordelijkheid voor het buitenlands en binnenlands beleid van de federatie. Hij heeft een vetorecht over wetgeving en kan het parlement ontbinden. Daarnaast heeft hij het recht om decreten uit te vaardigen. Hij benoemt voorts de voorzitters van de Centrale Bank en het Constitutionele Hof en andere hoge ambtsdragers.

Voor de benoeming van de minister-president heeft de president de goedkeuring van de Doema nodig; de federale ministers kan hij rechtstreeks benoemen en ontslaan. Onder Jeltsin zijn een aardig aantal eerste ministers de revue gepasseerd, van Tsjernomyrdin en Kirijenko tot Primakov en Stepasjin. Als laatste mocht Poetin deze rol vervullen, met als resultaat dat hij vanaf 1 januari 2000, na het aftreden van Jeltsin, tevens waarnemend president was. Bij de presidentsverkiezingen was de voornaamste tegenstander van Poetin de communistische Zjoeganov, die uiteindelijk 30 procent van de stemmen kreeg, tegenover de 52 procent die Poetin behaalde.

Doema

De hoogste vertegenwoordigende en wetgevende macht berust sinds september 1993 bij de Federatieve Vergadering, die uit twee kamers bestaat: de Federatieraad met 178 leden (in functie vergelijkbaar met onze Eerste Kamer) en de 451 afgevaardigden tellende Doema (vergelijkbaar met de Tweede Kamer). De 178 leden van de Federatieraad vormen de som van telkens twee vertegenwoordigers van alle 89 administratieve eenheden; vaak is n van deze twee vertegenwoordigers de gouverneur. De vertegenwoordigers van de Federatieve Vergadering worden gekozen voor een termijn van vier jaar.

Tijdens de verkiezingen in december 1999 behaalde de communistische partij van Zjoeganov de meeste stemmen, circa 25 procent. De nieuwe partij Eenheid kreeg opvallend veel stemmen. Deze partij is een recente schepping van het Kremlin, die bedoeld was om Jeltsin en Poetin in de Doema te steunen. Andere partijen die bij de verkiezingen van 1999 de kiesdrempel van vijf procent haalden en enkele zetels in de Doema bemachtigden waren de Unie van Rechtse Krachten (economische hervormers), Vaderland - Heel Rusland (centrumcoalitie van Loezjkov en Primakov), de Liberale Democratische Partij van Zjirinovski (ultra-nationalistisch) en Jabloko (liberale, radicaal hervormingsgezinde democratische oppositiepartij).

Regering

De uitvoerende macht ligt bij de regering, die bestaat uit de minister-president en zijn federale ministers. De regering legt het budget voor aan de Doema en houdt toezicht op de besteding van het budget. Ook moet ze de uitvoering van een uniform staatsbeleid garanderen, het buitenlands beleid voeren en recht en orde handhaven. Kasjanov, voormalig minister van Financin, is eerste man in de regering. Hij wordt bijgestaan door vijf vice eerste ministers, van wie twee ook een ministerspost vervullen (Landbouw en Financin). Het kabinet bestaat uit 24 ministers.

Rechtsprekende macht

De rechtsprekende macht bestaat op het hoogste niveau uit drie hoven: het Constitutionele Hof, het Opperste Gerechtshof en het Opperste Arbitrage Hof. Het Constitutionele Hof beslist over zaken die betrekking hebben op klachten over federale wetten, statuten en verdragen. Ook beslist ze in kwesties over bevoegdheden van staatsorganen. Het Opperste Gerechtshof is de hoogste rechtsprekende autoriteit op het gebied van burger- en strafzaken. Het Opperste Arbitrage Hof is de hoogste autoriteit op het gebied van economische kwesties.

De Russische regio's

De Russische Federatie is verdeeld in 89 administratieve eenheden: 21 autonome republieken, 6 provincies, 49 regio's, 2 steden met federale status (Moskou en St. Petersburg), 1 autonome regio en 10 autonome districten. Deze 89 eenheden staan alle onder lokaal bestuur. Aan het hoofd daarvan staan een gouverneur en een vertegenwoordigende vergadering (een sovjet of een doema). Er is geen scherpe verdeling tussen de bevoegdheden van de centrale regering enerzijds en die van de regionale en lokale autoriteiten anderzijds. In mei 2000 heeft president Poetin een nieuwe structuur in het leven geroepen die de Russische Federatie in zeven delen opsplitst. Op deze manier zou de federale greep op de regio's verstevigd worden.

Politiek partijen en kandidaten voor presidentschap
De Russische politiek is in 1999 onherkenbaar veranderd door het opduiken van nieuwe kopstukken en de vorming van nieuwe allianties. De tegenstelling tussen goede hervormers en slechte communisten is achterhaald. De radicale politieke krachten ter linker- en rechterzijde zijn kleiner geworden, terwijl het midden sterk gegroeid is.

Communistische Partij:
De KPRF (Communistische partij van de Russische Federatie) is momenteel met 157 zetels de grootste partij in de Doema, en zal dit volgens de opiniepeilingen ook na deze kiesgang blijven. Anders dan de voormalige communisten in Centraal-Europese landen heeft de KPRF nauwelijks de ommezwaai naar de sociaal-democratie gemaakt. De partij streeft naar een socialistische, collectief georganiseerde maatschappij en een regering van sovjets. Het belangrijkste gedeelte van de economie moet centraal worden gepland, hoewel in enkele gevallen priveacute-bezit en de werking van de markt wel zouden worden toegestaan. Leider Gennadi Zjoeganov heeft zijn partij de afgelopen jaren in sterk nationalistisch vaarwater gebracht.

De KPRF noemt zich een 'nationaal-patriottische' partij, die de belangen van een machtig 'Vaderland' voorstaat. Het kapitalistische westen wil volgens Zjoeganov Rusland knechten en gebruikt daarvoor een regime van verraders die het land te gronde richten.

De communistenleider Zjoeganov is de eeuwige tweede in de strijd om het presidentsschap. Zijn partij is nog altijd groot en goed georganiseerd, maar de aanhang bestaat uit 50-plussers en brokkelt langzaam af.

Officiele site van:

Vaderland - Heel Rusland:
Dit centrum-linkse blok werd in augustus met veel tam-tam gevormd toen de partij van de populaire Moskouse burgemeester Loezjkov, Vaderland, samenging met een groepering van machtige regionale Russische leiders (Heel Rusland). Toen ook nog de eveneens geliefde ex-premier Primakov zich bij het gezelschap voegde, kondigde het blok aan zeker tweederde van de zetels in de Doema te gaan veroveren. Sindsdien is het optimisme enigszins getemperd. Vaderland-Heel Rusland komt in de meeste opinipeilingen nu op de derde plaats, na de Communisten en het rivaliserende Eenheid. Het blok profileerde zich tijdens de campagne als een 'anti-Kremlin'-partij, met gematigd linkse ideeen.

De privatisering van bedrijven wil het blok gedeeltelijk terugdraaien en de defensie en het militair-industrieel complex versterken. Daarnaast maakt Vaderland - Heel Rusland zich sterk voor het herstel van Ruslands tanende status als grootmacht. Voormalige minister-president, ex- spionnenbaas, diplomaat en populaire Russische politicus Evgeni Primakov wordt de lijsttrekker van deze beweging. Jevgeni Primakov heeft verreweg de beste uitgangspositie voor de strijd om het presidentschap.

Door zijn populariteit werd er van links en rechts aan hem getrokken, en had hij zijn bondgenoten voor het uitzoeken. Het werd Loezjkov, de eerzuchtige burgemeester van Moskou. De Primakovs coalitie kan niet alleen vrijuit in de hoofdstedelijke gemeentekas graaien, maar wordt ook gesteund door invloedrijke regionale leiders als de gouverneur Jakovlev van Ruslands tweede stad Sint Petersburg en de president van de olierepubliek Tatarstan Sjamiev.

Officiele site van:

JEDINSTVO:
Het verkiezingsblok 'Eenheid' is nog geen drie maanden oud, maar geniet een stijgende populariteit. Volgens opiniepeilingen kan het blok, geleid door de gerespecteerde minister van Rampenbestrijding Sjoigoe, rekenen op 10 tot 20 procent van de stemmen. 'Eenheid' is de partij van de macht, maar door de populariteit van premier Poetin die het blok steunt, werkt dit niet in haar nadeel. Het blok steunt op de regionale machthebbers en haar meeste kandidaten komen uit 'de provincie'. Jedinstvo heeft geen duidelijk programma, maar presenteert zich als een groep van 'weldenkende mensen' die zich hebben verenigd om het welzijn van Rusland en de bevolking te bevorderen. Ook staat de partij voor een sterke president, een sterk parlement en minder bureaucratie en wil ze de ontwikkeling van de vrije markteconomie stimuleren.

ONS HUIS IS RUSLAND (NDR):
De partij van voormalig premier Tsjernomyrdin heeft in de huidige Doema nog 51 zetels, de tweede partij na de Communisten. Maar sinds Tsjernomyrdin door president Jeltsin is ontslagen en de NDR haar status als 'regeringspartij' kwijt is, is het verval toegeslagen. De conservatieve NDR mag volgens peilingen blij zijn als zij de kiesdrempel van 5 procent haalt. De partij staat voor een sterke regering, geleidelijke hervorming van de economie en belooft werkloosheid en criminaliteit te bestrijden.

Officiele site van:

 • "ONZ HUIS IS RUSLAND" - de politiek beweging onder leiding van Viktor Tsjernomyrdin, voormalige minister - president en voormalige baas van "GAZPROM"

JABLOKO:
Vormt de politiek blok met Sergei Stepasjin (voormalige minister - president 1999)

De liberale partij geleid door de econoom Grigori Javlinski. Pleit voor meer economische hervormingen, maar is tegen de 'schoktherapie', die eerder werd doorgevoerd. Belooft op te treden tegen de corruptie en de middenstand te stimuleren en te verdedigen. Jabloko is de enige hervormingsgezinde groepering die nooit regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen, en daarom in de ogen van veel kiezers 'onbezoedeld' is. De partij heeft nu 45 zetels en kan volgens de peilingen dit aantal ook behouden. Maar langzamerhand begint de houding van Javlinski, die nooit met iemand wil samenwerken en volhoudt dat alleen zijn programma Rusland kan redden, wrevel te wekken bij zijn potentiele kiezers, het hoogopgeleide democratisch gezinde deel van de bevolking.

"JABLOKO (APPEL)" Grigori Javlinski (voormalige vice-premier) onder leiding van Grigori Javlinski (voormalige vice-premier)

DE UNIE VAN RECHTSE KRACHTEN (SPS):
Een coalitieblok waarin zich een aantal kleine liberale partijen hebben verenigd, waaronder de Rechtse Zaak van voormalig vice-premier Tsjoebais en Nieuwe Kracht van voormalig premier Kirijenko. Het blok streeft naar een westerse liberaal-democratische model met een vrije markteconomie. Ook pleit de SPS voor de bescherming van de rechten van het individu. Rusland moet zo snel mogelijk integreren met Europa. Het rechtse blok, dat in feite bestaat uit de radicale hervormers die na 1991 geprobeerd hebben een markteconomie in Rusland in te voeren, vindt zijn aanhang vooral onder het jonge hoogopgeleide deel van de bevolking.

Geen van de deelnemende partijen aan SPS heeft bij de vorige verkiezingen de kiesdrempel van 5 procent behaald, maar het in augustus gevormde blok zal nu vrijwel zeker in het parlement terechtkomen.

Officiele site van:

Geografie:
Het Landschap van Rusland
De Russische Federatie strekt zich uit over een gebied van ongeveer 28 graden oosterlengte tot 170 graden westerlengte en van 41 tot 80 graden noorderbreedte. Om een indruk te geven: Moskou en St. Petersburg liggen in de tijdzone die drie uur voorloopt op GMT, maar in Vladivostok loopt de klok maar liefst tien uur voor op GMT.

In het noorden en westen grenst de Russische Federatie aan Noorwegen, Finland, Estland en Letland, en via de exclave Kaliningrad aan Litouwen en Polen. In het zuidwesten grenst Rusland aan Wit-Rusland en Oekrane en in het zuiden aan Georgi, Azerbeidzjan en Kazachstan. In het verre oosten grenst de Russische Federatie aan China, Mongoli en Noord-Korea, met als natuurlijke begrenzing de Grote Oceaan en de Beringzee met het schiereiland Kamtsjatka en het eiland Sachalin. In het noorden vormt de Noordelijke IJszee, met daarin het eiland Nova Zembla, de natuurlijke grens. Deze zee vormt verreweg het grootste gedeelte van de ruim 37.000 km kustlijn die Rusland heeft.

Het land wordt door het Oeralgebergte grofweg verdeeld in een Europees en een Aziatisch deel. De hoogste berg, de Elbroes (5.624 m) is gelegen in de Kaukasus. De Wolga is de langste rivier van Europa (3.531 km). Andere belangrijke rivieren zijn de Oeral (2.428 km) en in het Aziatische deel de Lena (4.313 km), Irtysch (4.248 km) en de Ob (3.650 km).

Het Russische klimaat varieert sterk. De centrale regio's hebben een typisch landklimaat met grote temperatuurverschillen tussen zomer en winter, waarin het vaak overvloedig sneeuwt. In Moskou is de gemiddelde temperatuur in juli 19 graden Celsius en in januari -9 graden Celsius. In het noorden en in Siberi heerst een poolklimaat met zeer koude, lange winters en hete, korte zomers. De gemiddelde temperaturen in Irkoetsk zijn -20,8 graden Celsius in januari en 17,9 graden Celsius in juli. In het uiterste noorden van Siberi is de gemiddelde temperatuur in januari zelfs -46,8 graden Celsius. In het zuiden van Rusland heerst een subtropisch klimaat.

Natuurgebieden
Rusland heeft meerdere grote landschapsbeelden. Ten westen van de Oeral-bergen ligt de Oost-Europese vlakte, ten oosten de West-Siberische vlakte. Deze gaat over in het Midden-Siberische bergland, dat door de Centraal-Jakoetische vlakte wordt onderbroken. In het zuidwesten bevindt zich de Kaukasus. De uitgestrekte steppen in het binnenland zijn voor een groot deel veranderd in landbouwgrond.

Het westelijke, Europese, deel van Rusland reikt tot aan de Oeral en bestaat uit vlaktes met lichte heuvels (tot 366 m). De zuidoostelijke grens was de Kaspische Zee. Rondom dit grote meer, vooral in het noorden, liggen woeste steppen. In het zuiden wordt het begrensd door het Jailagebergte op het deeleiland Krim en door de Kaukasus, in het oosten door het Oeralgebergte, dat zich over 2.300 km uitstrekt van de Noordelijke IJszee tot het Mugodsharbergen tussen de Kaspische zee en het Aralmeer.

Het Aziatische deel van Rusland bestond uit Kaukasus, Tundraland (met randgebergten), en Siberie.

Eilanden
De meeste eilanden liggen in de Noordelijke IJszee, gedeeltelijk verkletsend, bijna allemaal onbewoond. In de Stille Oceaan liggen Sachalin, De Kurilen en de Commandeureilanden.
Klimaat
In het noorden heerst een arctisch klimaat (toendra). In het midden continentaal-gematigd (woud), in het zuiden subtropisch (stede).

In Rusland zijn veel klimaatzones, van arctisch tot subtropisch. Het grootste deel van Rusland ligt echter in een gematigde klimaatzone. Met uitzondering van de kust van de Zwarte Zee liggen de gemiddelde temperaturen onder 00 C. In de winter is het koud en droog (in Oost-Siberie tot -50 0C), in de zomer kunnen de temperaturen in de steppegebieden oplopen tot gemiddeld 250 C.

De jaarlijkse neerslag in de Oost-Europese vlakte schommelt rond 650 mm. Naar het oosten wordt deze steeds minder, tot 120 mm in het gebied van de Kaspische Zee.

Enkel en alleen in het zuidoosten en in het gebergte kan de neerslag tot 1.000 mm bedragen.

Bodemschatten
De Russische bodem is een van de rijkste bodem ter wereld. De bodem is rijk aan Goud, Aardolie. Aardaas en Uranium, Diamanten ,Asbest, Steen- en Bruinkolen. IJzererts. Manuaan. Nikkel. Chroom. Kobalt. Wolubdaan. Wolfraam. Vanadium. Zink. Lood. Edel- en Halfedelstenen, Magnesium, Bauxiet. Kwikzilver, Kalium, Zwavel, Bauxiet en veel andere.
Rivieren:
Rivieren in het Europese deel:
 • Don
 • Wolga
 • Oeral
 • Onega
 • Dwina
 • Petschora
Rivieren in het Aziatische deel:
 • Ob
 • Jenissei
 • Lena
 • lndigirska
 • Kolyma
 • Amoer
 • Irtys
 • Kama
 • Petschora
Meren
 • Baikalmeer
 • Chankameer
 • Ilmenmeer
 • Kaspische Zee
 • Ladoqameer
 • Onegameer
 • Peipusmeer
 • Segmeer
 • Segosero
 • Taimyrmeer
 • Witte Meer (Beloje Osero)
Bergen:
 • Elbrus
 • Narodnaja gora
 • Gora Pobeda
 • Alaid
 • Bennett
 • Gora Tjatja
 • Karymskaja sopka
 • Bezymjannaja sopka
 • Maly Semliatschik
 • Scheltowskaja Sopka
 • vulkaan Sarytschewa
 • vulkaan Tolbatschig
 • Klutsjevskaja Sopka
Vegetatie
Ecologisch behoort het grootste deel van Rusland tot de boreale zone. De typische vegetatie is het naaldbos van de taiga, sparren, Pijnbomen, Lorkebomen en dennen domineren. Daarnaast komen vaak loofbomen. Wilgen. Elzen essen en dwergstruik soorten (blauwe bosbessen inheide wilderdbessen) voor. De vruchten van de dwergstruiken vormen voedsel voor veel diersoorten. Grote delen van de bodem worden met korstmos en mossen bedekt.

Het zuidwesten van Rusland behoort tot een vochtige gematigde klimaatzone. De natuurlijke vegetatie is het bos. De mens heeft echter door zijn handelen het plantenbestand zodanig veranderd dat tegenwoordig steeds minder natuurbossen zijn overgebleven.

De huidige cultuurbossen, bestemd voor houtproductie, bestaan meestal uit parallel geplaatste rijen van snel groeiende, uitheemse bomen.

De vegetatie is op het ritme van de jaargetijden ingesteld (bladverlies) en vrij verscheiden. De verschillende plantenvormen (bomen, struiken, kruiden, mossen) zijn in groten getale vertegenwoordigd, althans daar waar de mens niet ingegrepen heeft.

Noord-Rusland ligt in een polaire tot subpolaire zone. De typische vegetatie is die van de toendra. Ze is weinig verscheiden en er domineren dwergberken, dwergwilgen, zuurgrassen, wolgrassen, mossen en korstmos. Eenjarige planten zijn zeer zeldzaam, omdat de korte zomerperiode weinig tijd voor de zaadvorming toestaat. De in de bodem overwinterende zijruiten worden in de winter door een dikke laag sneeuw tegen het bevriezen beschermd.

Dierenwereld
Opvallende diersoorten in de boreale zone zijn elanden, herten, beren, sneeuwhazen, bevers, wolven en vossen.. Veel van deze diersoorten houden een winterslaap of trekken in de koude maanden naar warmere gebieden. Achterblijvende dieren hebben het voordeel dat hun voedsel door de koude wordt geconserveerd.

In vochtige gematigde klimaatzones, in het zuidwesten, komen vrij veel verschillende diersoorten voor:

Amfibieen, reptielen, zoogdieren, vogels en vissen. Veel dieren houden een winterrust (das. Eekhoorn) of een winterslaap (egel). Andere verstijven in de winter door de koude spinnen. Slakken. Insecten). Trekvogels komen veel voor. De vernietiging van dierlijke leefruimten door de mens leidt tot een sterke afname van veel diersoorten.

In het noorden wordt het dierenbestand vooral gevormd door plantenetende zoogdieren en vogels. Maar ook uit enkele vleesetende soorten. Typisch voor de polaire tot subpolaire zone zijn Rendieren, kariboes, muskusossen, Lemmingen, Wezels, poolhazen, iisvossen, Zeehonden, walrussen en ijsberen. Ook zeedieren, zoals alk, jan-van-gent en ijsstormvogels komen voor.

Economie en verkeer
Economisch gaat het niet goed. De economie kromp in 1998 met naar schatting 5 procent, bij een inflatie van 84 procent. Bijna 29 procent van de bevolking leefde in dat jaar onder de armoedegrens. 11,5 procent zat zonder werk. Van de overigen had een aanzienlijk percentage onvoldoende werk.
Stijging consumentenprijzen (procenten t.o.v. voorgaande jaar):
1994307
1995198
199648
199715
199986
bron: EIU
BBP per hoofd van de bevolking (1999):2000 US$
Gemiddelde jaarlijkse groei BBP per hoofd van de bevolking (1994-1999, in procenten):
1994-12,7
1995- 4,2
1996- 3,5
19970,8
1998-4,6
19993,2
bron: EIU
Aandeel geselecteerde sectoren in het BBP (1998, in procenten):
agrarische sector7,2
industrie en bouwnijverheid36,7
diensten55,2
overige1,0
Landbouw
8 % van de landoppervlakte was akkerland (waarvan 6,5 % zwarte aarde tussen Oekraine en Altay). In de vormalige Sovjet Unie had het land speciale landbouweconomische bedrijven, kolchozen en sovchozen gehad die nog steed kern van landbouwindustrie vormen.

De landbouweconomie was sterk gemechaniseerd, beplanting en productiemethoden waren modern: zaadverdeling, betere zaaimethoden, aanleg van woudzones ter bescherming tegen erosie, bewateringsprojecten, bouwrijp maken van braakland. Men legde zich vooral toe op de productie van graan, mais, rijst, suikerbieten, katoen, vlas, jute, zonnebloemen, thee en tabak. Ook wijnbouw, veeteelt (reeen, rendieren e.a.), jachteconomie, visvangst waren belangrijke inkomstenbronnen.

Industrie
Door meerjarenplannen kon de voormalige Sovjet-Unie de industriele ontwikkeling versnellen. Steeds weer nieuwe industriegebieden konden ontsloten worden, zoals bijvoorbeeld Siberie. En in binnen- en buitenlandse handel had de staat een monopolie.

Op dit moment neemt voornamelijk de opbouw van de zware- en wapenindustrie af. Er worden steeds minder ertsen en metalen, graan, aardolie, hout, machines en wapens, kolen, cokes en eindproducten van allerlei soorten werden geexporteerd.

Zwaartepunten van de industriele productie
Belangrijk voor Rusland zijn Gas- en Olie-industrie, metallurgie, mineralen. Machinebouw, chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie en houtverwerking.

Naar de maatstaven van het IMF heeft Rusland zich een strenge begrotingsdisco opgelegd. Door een groot gebrek aan geld konden mensen in dienst van de staat en mijnbouwers in 1996 voor lange tijd niet betaald worden. Stakingen waren toen het gevolg. De staatsschuld schommelt rond 10 % van het BNP. Redenen voor de troosteloze economische situatie, volgens buitenlandse waarnemers, weinig efficientie in de publieke huishoudens, buitenlandse leningen, belastingvoordelen, speculatieve beleggingszaken en nalatige belastingbetalingen. Het werkloosheidspercentage bedraagt 9 %. De agrarische en industriele productie daalt verder salarissen, uitkeringen en rekeningen kunnen niet voldoende betaald worden.

Verkeer
Het spoorwegennet heeft een totale lengte van ca. 150.000 km. De handelsvloot van Rusland is middelgroot (25 miljoen BRT) en de binnenvaart druk (op de Wolga meer dan 50 % van het totale vrachtverkeer, op de grote Siberische rivieren slechts 8 %). Het wegennet was aan vernieuwing toe, het vliegverkeer uitgebreid.

Via het wegennet - 884.000 km lang - werden in 1990 2,94 miljoen ton goederen vervoerd. Het spoorwegennet - in totaal 160.800 km lang - is belangrijk voor het vervoer van grondstoffen. In 1990 werden 2,14 miljoen ton goederen via de spoorrails getransporteerd. De binnenscheepvaart boert slechter, hoewel het land over 106.000 km waterwegen beschikt. Zeescheepvaart is goed voor 116 miljoen ton verscheepte goederen. Belangrijke havens z`n Sint-Petersburg, Kaliningrad, Archangelsk en Novorossiysk. Het luchtverkeer moet dringend worden vernieuwd. Oude machines en gebrek aan brandstof zijn dagelijkse kost.

Infrastructuur
De toestand in veel Russische ziekenhuizen is bedroevend slecht. Vooral riolering en warmwatervoorziening zijn gebrekkig. In 1992 waren er in totaal 12.711 ziekenhuizen met 1,2 miljoen ziekenhuisbedden. 662.700 artsen oefenden een praktijk uit (44,7 artsen per 10.000 inwoners). Slechts 14 % van de kinderen is gezond.

In het schooljaar 1991-92 waren er in totaal 67.884 scholen met 1.496 leraren en leraressen voor 20.423 leerlingen. In het Sovjet-Unie-tijdperk was het onderwijssysteem goed uitgebouwd. Nu tracht men het uit te breiden door de stichting van particuliere en godsdienstige scholen. Door gebrek aan openbare middelen leven 83 % van de Russische wetenschappers bij of onder de armoedegrens.

Dichtbevolkte regio's en industriegebieden
Dichtbevolkt zijn het middelste gebied van de Oost-Europese vlakten en het gebied tussen Baikalmeer en zuidelijk Oeral. Hier loopt ook het traject van de beroemde Transsiberie Expres.

Exclusieve Partner van de Russische KvK in Nederland
Officiele Partner van de Russische KvK in Nederland
  AFORISME
Begrip is meestal een gemelijke vorm van domheid.
Harry Mulisch
tramp
tramp naar boven  tramp
Adverteren | Contactinformatie | Over Rusnet | Zoeken in het web


eXTReMe Tracker
 Rambler's Top100 © 2003-2012 RusNet
Gemaakt door NeoNet